PRIVACY POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016)

To TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση πού διοργανώνει συνέδρια με σκοπό την διάδοση ιδεών που αξίζει να διαδοθούν (“Ideas worth spreading”). Ξεκίνησε το 1984 με ένα συνέδριο που είχε σκοπό να συναντηθούν άνθρωποι της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και του σχεδίου. Από εκεί προέρχεται και η ονομασία TED: Technology, Entertainment, Design.

Το δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε στα πλαίσια της διοργάνωσης των συνεδρίων του TEDxPatras γίνεται σύμφωνα με τον 679/2016 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου»

To TEDxPatras συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας του TEDxPatras και κατόπιν υποβολής αιτήματος για συμμετοχή στο συνέδριο, όπως:

  • Προσωπικές πληροφορίες, πχ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, επιλογή για δραστηριότητες συνεδρίου που παρέχει άμεσα όταν υποβάλλει πληροφορίες μέσω μιας φόρμας που βασίζεται σε συγκεκριμένο αίτημα ή σκοπό (όπως για παράδειγμα η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της υποβολής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εγγραφή συμμετοχής του στο συνέδριο),
  • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, όπως πληροφορίες παρακολούθησης, διευθύνσεις IP ή άλλα δεδομένα σχετικά με τη χρήση στον ιστότοπο του TEDxPatras,
  • Μικροδεδομένα (cookies), για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιες περιοχές της ιστοσελίδας του TEDxPatras είναι πιο χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για το κοινό μας.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων διαφωνεί με τη χρήση των στοιχείων του για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών του TEDxPatras μπορεί να το δηλώσει στα σημεία που ερωτάται κατά τη συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας, όπως παρακάτω κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο συνέδριο του TEDxPatras.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η επεξεργασία ορίζεται σύμφωνα με: α) το δίκαιο της Ένωσης, ή β) το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που -μόνα ή από κοινού με άλλα- καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους.

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Kάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από το TEDxPatras λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των Υπηρεσιών.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

To TEDxPatras συλλέγει και επεξεργάζεται, στο πλαίσιο αιτήματος συμμετοχής του υποκειμένου των δεδομένων στο συνέδριο, τα δεδομένα με τη ρητή συγκατάθεση του, προκειμένου να:

  • αξιολογήσει τη διοργάνωση του συνεδρίου και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σ’ αυτό,
  • διαχειριστεί τα δεδομένα με σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή του συνεδρίου, των επιμέρους εργαστηρίων, των παρεχόμενων γευμάτων και των κοινωνικών εκδηλώσεων (πάρτι) που συνδέονται με αυτό,
  • επικοινωνήσει στους συμμετέχοντες πληροφορίες και υλικό σχετικά με την αίτηση συμμετοχής τους σε συνέδρια, εκδηλώσεις, προγράμματα και δράσεις του TEDxPatras.

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, είτε για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών-σχέσεων με το TEDxPatras, είτε για την ενημέρωσή του σχετικά με νέα, δράσεις, εκδηλώσεις και υπηρεσίες του TEDxPatras. Για παράδειγμα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υποκειμένων των δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τις υπηρεσίες του TEDxPatras, αλλά και για την επικοινωνία με τους χρήστες διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το TEDxPatras δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή του.

Το TEDxPatras δηλώνει ότι  κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο χώρος θα βιντεοσκοπηθεί και θα φωτογραφηθεί για τις ανάγκες διάδοσης των ομιλιών που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και ενημέρωσης χρηστών ιστοσελίδας αυτού.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διατηρούνται καταρχάς για τρία (3) χρόνια.To υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον είναι επιτρεπτό και στο βαθμό που κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στη φορολογική και κάθε άλλη κείμενη νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και επεξήγηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Μαγδαληνή Δεμαρτίνου, Δικηγόρο Πατρών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: magdemartinou@gmail.com.

Για την περίπτωση επίλυσης διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας αυτών, αυτές θα υπαχθούν πρώτα στον θεσμό διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4512/2018 και, τέλος, στα Δικαστήρια των Πατρών.